Informatie voor verwijzers

Beschermd wonen voor jongeren

Voor jongeren vanaf 17 jaar biedt SpatiePlus beschermd wonen voor jongeren, ofwel zelfstandigheidstraining aan. Het uitgangspunt is om de jongere te begeleiden naar een (zo) zelfstandig (mogelijk) bestaan. Samen met de jongere wordt er gericht op het aanleren en eigen maken van vaardigheden om de zelfstandigheid te vergroten. Onze focus ligt op de doelgroep 18-/18+, waarbij vanuit de zelfstandigheidstraining onder de Jeugdwet soepel kan worden overgegaan naar beschermd wonen 18+. Voor de jongeren betekent dit dat er met het bereiken van de achttienjarige leeftijd niet nog meer grote veranderingen en verhuizingen bij komen kijken, maar dat ze hun traject gewoon voort kunnen zetten in de oude vertrouwde omgeving.

Beschermd wonen voor jongeren – de zelfstandigheidstraining – binnen SpatiePlus is specifiek voor jongeren vanaf 17 jaar met uitzicht op een Beschermd Wonen Pakket A onder de WMO. Jongeren met uitzicht op een Beschermd Wonen Pakket B kunnen dit traject ook beginnen, mits er geen sprake is van ernstige gedragsproblematiek (o.a. agressie) die de eigen motivatie van de jongeren en/of het zelfstandig kunnen werken aan doelen samen met begeleiding in de weg staat.

Beschermd wonen (WMO)

SpatiePlus biedt voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar beschermd wonen aan. Cliënten krijgen hier een eigen kamer of studio, bestaande uit een woon- en slaapgedeelte met een eigen of gedeelde badkamer en keuken. Er wordt samen met de cliënt doelgericht gewerkt aan het toewerken naar een zelfstandige woonvorm. Bij onze beschermde woonlocaties is er 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding en toezicht aanwezig.

Woonvorm

De woonvormen voor beschermd wonen voor jongeren en beschermd wonen 18+ zijn zodanig ingedeeld dat er genoeg ruimte is voor de ontwikkeling van de eigen zelfstandigheid, maar waar het ‘zo normaal mogelijk maken’ wordt bevorderd door ook te richten op gezamenlijke activiteiten en het bieden van een vaste dagelijkse structuur.

Ambulante begeleiding

Als uitstroom- of nazorgtrajecten biedt SpatiePlus ambulante begeleiding aan. Cliënten hebben na een intramuraal traject te hebben gevolgd, hun eigen zelfstandige woning waar de begeleiding dan grotendeels zal plaatsvinden. Ambulante begeleiding wordt aangeboden vanuit Ambulant Beschermd Wonen (WMO) en Thuisondersteuning. Bij Ambulant Beschermd Wonen is de begeleiding naast de vaste begeleidingsafspraken 24 uur per dag, 7 dagen per week op afroep beschikbaar. Bij ambulante begeleiding vanuit Thuisondersteuning is er alleen sprake van begeleiding op afspraak aan de hand van de gegeven aantal uren van de indicatie.

Welke vorm van ambulante begeleiding wordt ingezet, is afhankelijk van de blijvende zorgbehoefte en doelen van de cliënt.

Verwijzers

Contra-indicaties:

 • Ernstig middelengebruik (harddrugs);
 • Mensen met een soft- en/of harddrugsafhankelijkheid;
 • Ernstige somatische klachten;
 • Ernstige gedragsproblemen waardoor de veiligheid van jezelf (en medecliënten) afneemt;
 • Zwangere cliënten of cliënten met een baby of kind;
 • Loverboyslachtoffers;
 • Zedendelinquenten;
 • Niet behandelbaar opstellen/voor behandeling openstaan;
 • Zorgmijding, niet begeleidbaar opstellen;
 • Ernstige beïnvloeding door het netwerk;
 • Niet gemotiveerd;
 • Ernstige eetstoornis;
 • Dierenbeul
Afspraak Spatieplus

Gesprek aanvragen

Check de beschikbaarheidswijzer